Alexey Klyuykov, Vasil Artamonov: How Soon Is Now

5/4 — 3/5/2007