New Aliens: Agency

12/7 – 23/8/2019

New Aliens jsou hybridním kolektivem těl a myšlenek. Fungující v několika vzájemně se prolínajících módech, jako komerční modelingová agentura, performativní kolektiv a aktivistická skupina, utváří New Aliens hybnou sílu na poli průniků umění, módy a aktivismu. Stěžejními koncepty pro New Aliens je diverzifikace krásy, důraz na tělesnost jako umělecké médium a aktivizace LGBTQIA+ idejí. 

Umělecké výstupy New Aliens měly zatím podobu procesuálních a performativních akcí. Výstava New Aliens: Agency si klade za cíl představit široké a multižánrové rozpětí tvořivosti kolektivu a jednotlivých členů.

New Aliens vznikají v roce 2017 jako agentura s trendsettingovou a modelingovou částí. Zároveň fungují jako umělecký performativní kolektiv. Myšlenky, ze kterých vychází, však u zakladatelů Jakuba Ra, Moniny Nevrlé a Petera Susana Šagáta zrají delší dobu. Je to především myšlenka redefinice měřítek krásy. Individuální krásu chápou jako osobní volbu, pojem krásy poté jako součet těchto indivitualit dávající dohromady její diverzitu. Toto sčítání, možná lépe pojmenováno jako rozrůstání, lze nejlépe pozorovat na samotném portfoliu modelingové agentury. Najdeme tu květnatou mozaiku nejrůznějších lidských typů ať už jde o barvu kůže, gender, sexuální orientaci, či například lidi s aleopecií. Myšlenka diverzity je nakonec spojená i s odmítnutím výhradné orientace na lidský druh – non-model Karel, šnek druhu Achatina už byl obsazen v několika kampaních a uvidíte ho v samotné výstavě. Ale nejde pouze o vnější znaky. Každý non-model se vyznačuje originalitou plynoucí zejména z objemu vlastních myšlenek, názorů a projevů.

New Aliens přijímají myšlenku, že mezi sebevyjádřením v podobě promluvy, činů, oblékání, životních návyků a uměním, jak ho běžně chápeme, nestojí žádný rozdíl. A nejde zde pouze o designování života, jedná se ku příkladu i o samotné vytržení aktu oblékání a povýšení ho na umělecký akt. V jistém úhlu uvažování zde vlastně prosvítají myšlenky hnutí Fluxus – každodenní život se stává uměleckým aktem, pokud ho za takový považujeme.

Jeden z členů kolektivu má na prstě vytetované slovo kalokagathia, pojem vycházející z antiky znamenající ideál harmonie mezi vnější a vnitřní krásou. Kalokagathia pocházející z řecké antické filosofie ještě nezná křesťanský dualismus, kde se tělesnost a duše přísně oddělují, přičemž tělesnost je pozemská, nízká a zlá, kdežto duše je nebeská, věčná a dobrá. Přesvědčení o vzájemném provázání vnější a vnitřní krásy je jednou ze stěžejních myšlenek při formování aktivit agentury.

New Aliens jsou přesvědčeni, že tělo a jeho projevy, vycházející z myšlenkových a emocionálních reflexí jsou v současnosti nejvhodnějším uměleckým médiem. Autorství pro ně už neznamená vymýšlet originální výrazové prostředky, nýbrž používat a přetvářet sebe sama v duchu vlastního vnímání okolního světa. Já už není něco statického, nýbrž něco neustále se proměňujícího v reakci na globální kulturu. Já je neustálé vynalézání sebe sama. Toto vynalézání je dnes nutností, jen tak lze odpovídajícím způsobem reagovat na svět, kde už neexistují trvalé kategorie tradičních pojmů. 

Tradice převléknutá za přirozenost je ve skutečnosti snahou institucí vytvářet pevné definice normativity. Tuto normativitu nám vnucuje stát, rodina, škola a velká část popkulturního světa. New Aliens zpochybňují tuto univerzalitu nárokující si normativitu. Naopak je zde kladen důraz na jinakost, emancipaci jiného skrze odcizení od druhého. Normalita neexistuje, existují jen jinakosti, avšak ty jsou manifestovány vždy bez zpochybňování těch druhých.

Dalším důležitým aspektem je princip kolektivity. Mohlo by se zdát, že individualita a kolektivita jsou protichůdné pojmy. U New Aliens to však neplatí. Individuality zde bují jako součást kolektivu. 

New Aliens vystupují jako kolektiv, avšak intenzita tohoto kolektivu plyne ze silných individualit, jejichž podoby jsou dány vzájemnou formovatelností všech částí. New Aliens Agency je zastřešující platformou mísících se energií, její jednota je dána proměnlivostí obrysů jednotlivců měnících se v závislosti na čase a prostředí. 

Všechny tyto myšlenky jsou aktivizovány v performancích, fungujících ve většině případů jako organické proplétání těl a gest v umělém environmentu zahrnující čtení manifestů, projekce, či hudbu. Tělo je manifestováno s dalšími vrstvami tvořící jeho přirozené projevy i technologicko-estetické extenze – slovo, křik, tanec, zpěv, oblečení, make-up, tetování, piercing, cokoliv. Choreografií se stává catwalk individuality: jsem teď, tady a svým vlastním způsobem.

curated by František Fekete

newaliensagency.com
@newaliensagency_